Termpost
Huvudterm: expressionsanalys
Ordklass: substantiv
Synonym: analys av genuttryck
Synonym: uttrycksanalys
Engelska:expression analysis